A R T____C U R R I C U L U M_V I T A E ____E X H I B I T I O N S____. A R T_I N_P U B L I C
____. P R O J E C T S____P A I N T I N G S ____P H O T O G R A P H Y

P R O J E C T S__. MASKS / MASKEN

MASKS, 1988
Diameter of sphere: 1.50 m
Weight per mask: approx. 300 kg
Materials: iron, brassMASKEN, 1988
Durchmesser der Kugel: 1.50 m
Gewicht: ca 300 kg
Material: Eisen, Messing
P R O J E C T S__. MASKS / MASKENA. T E. M.____K O N T A K T____I M P R E S S U M____D A T E N S C H U T Z____
© 2020 A.TE.M.     Marc J. M. van den Broek